Phát triển thương hiệu

View Features Learn More

Hỗ trợ cộng đồng

View Features Learn More

Social Linking là gì?

Social linking sử dụng các kênh Social Media để truyền tải nội dung, gây ảnh hưởng tới cộng đồng và có liên kết trỏ về website của bạn. Tweet, trạng thái facebook, hoặc pin trong Pinterest bao gồm một liên kết đến nội dung của bạn. Social share link chính…

Forum Seeding là gì ?

Forum Seeding (hay còn gọi là Online Seeding) là một hình thức Online Marketing phổ biến trên Internet hiện nay. Forum Seeding là chỉ những sự gieo mầm trên các diễn đàn, trên các cộng đồng mạng, trên các phương tiện mà máy tính và mạng có thể vương tới nhằm một mục đích truyền đạt thông…